Ülkemizde maden makinaları sanayi

0

Çelik TatarY. DOÇ.DR. ÇELİK TATAR

Dokuz Eylül Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi-Maden Mühendisliği Bölümü
Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Anabilim Dalı

 

Ekonomide, sanayileşme programımızı tahakkuk ettirmek, ürünlerimizin nefasetlerini ve standartlarını tanzim ve muhafaza etmek, her türlü deniz ekonomisini genişletmek, her türlü maden ekonomisini büyütmek, küçük kredi müesseselerini vücuda getirmek kararındayız.

Mustafa Kemal ATATÜRK

 1. Giriş

Mustafa Kemal Atatürk, iktisadi siyasetin en önemli amaçlarından birinin kamu yararını doğrudan ilgilendiren kuruluş ve teşebbüslerin mali ve teknik gücümüzün elverdiği ölçüde devletleştirilmesi olduğunu, yer altındaki maden kaynaklarımızın ancak bu yoldan milletimizin yararına işletilebileceğini belirtmiştir. Cumhuriyet döneminin devletleştirmeleri bu doğrultuda ve bu anlayış içinde yürütülmüştür. Madencilik alanındaki devletleştirmelere 1930’ların ortalarında başlanmıştır. Bu amaçla önce 1936’da çıkarılan 3034 sayılı Kanun’la Doyçe Bank elinde bulunan Ergani Bakırı T.A.Ş. pay senetleri, sonra 1937’de çıkarılan 3146 sayılı Kanun’la Fransız sermayeli Ereğli Şirketi işletmeleri satın alınmış; 1940’da çıkarılan 3867 sayılı Kanun’la da Ereğli Kömür Havzasının tamamı Devlet işletmeciliğine geçirilmiştir. 1978’de çıkarılan 2172 sayılı Kanun’a göre çeşitli bölgelerdeki bor tuzları, maden kömürü ve asfaltitlerle demirlerin devletçe işletilmesine karar verilmiştir. Devletleştirme hareketi, 14 Ekim 1979 seçimlerini izleyen iktidar değişikliğiyle birlikte ters yönde bir politikanın uygulanmasına başlanmış ve günümüzde devam etmektedir.

Ülkemiz geliştikçe madencilik sektöründe yeni teknoloji ve makinalara olan talep artıyor. Yer altında ve yer üstünde çalışan makinalar ile madenler, daha hızlı ve güvenilir şekilde üretiliyor, taşınıyor ve cevher hazırlama işlemine tabi tutularak kullanıma uygun hale getiriliyor.

Riskin en yüksek olduğu sektörlerden biri Madenciliktir. Bu nedenle desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekir. Normal vergilerin dışında fiiliyatta % 5 oranında devlet hakkı, % 5 madencilik fonu, % 2 buluculuk hakkı, % 2 belediye hissesi ve %1 ihbar hakkı gibi ek vergiler sektöre yatırımı azaltmaktadır.

Gayrı safi milli hasıla (GSMH) ’da madenciliğin payı; ABD’de % 5, Almanya’da % 4,0, Kanada’da % 3,7, Avustralya’da % 6,5, Rusya’da % 22, Şili’de % 8,5, G.Afrika’da % 6,5, Brezilya’da % 3 ve Türkiye’de ise % 1,2 düzeyindedir.

Madende üretim faktörleri; cevher, emek, işveren ve sermayedir. Madencilik emek yoğun bir iş koludur. İş gücünün yoğunluğu üretim maliyetlerini artırmaktadır. Teknolojiyi kullanmak, makinalaşmak emek faktörünü azaltır. Ancak içerisinde teknolojinin olmadığı bir emek, şayet eğitimli ve donanımlı bir emek değilse hiçbir zaman yüksek katma değer üretemeyecek ve her zaman için az gelişmişlik düzeyinde kalmaya devam edecektir. Bu nedenle ülkemizde maden makinaları sanayinin gelişmesi sektör için önemlidir. Gelişimini sürdüren madencilik sektörünün yeni teknoloji ve makinalara olan talebi ve üretimi gün geçtikçe artmaktadır.

“Maden Makinaları” denilince, akla ilk gelen kömür üretimi için kullanılan makinalardır. Kömür yapısal özelliklerinden dolayı makina kullanmaya elverişlidir. Mermer sektöründe de yoğun makina kullanımı görülmektedir. Ülkemiz madenciliğinde maden makinaları uygulaması gün geçtikçe artmaktadır. Genellikle ithal edilen makina kullanımı yaygındır (Şekil 1). Ancak günümüzde bazı makinaların imali hatta ihracı mümkün hale gelmiştir.

 1. Maden Makina Sanayi

Makina sektörü, mühendislik sanayilerinin önemli bir bölümüdür ve Avrupa Birliği ekonomisinin başlıca dayanağı ve önemli temel direğidir. Türk Makina Sanayi 1990 yılından bu yana yaklaşık % 20 oranında yıllık büyüme gösterdi. Birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de makina imalatçılarının büyük çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) niteliğindedir. Ülkemizdeki maden makinaları sektörü kararlı bir gelişme çizgisi gösterememektedir. Maden makinaları sanayi politikamızın olmaması, İthalata yönlendirilmesi, maddi olarak yeterince desteklenmemesi maden makinaları sektörünün yeterince gelişmemesine neden olmuştur. Yeraltı madenciliğinde teknoloji kullanımı istenilen düzeyin altındadır. Makina imalat sanayi, sanayi sektörleri içinde yatırım malı üreten temel sektördür. İmalat sanayi içinde özel ve önemli bir yeri vardır. Makina ekipman ve yedek parçalarının imal edildiği, “mühendislik sanayileri” denilen alt sektörlerin tamamını kapsar. Tüm gelişmiş ülkelerde büyük önem verilir.

İngiliz Ulusal Kömür İşletmeleri (NCB) yıllar önce maden makinaları sanayisinin kurulmasına öncülük etti. İngiltere’de maden makinaları imalatçıları kısa adı ABMEC (Association of British Mining Equipment Companies) olan bir örgüt kurmuştur. Örgüt, bugün İngiltere ekonomisinde söz sahibidir. Dünyanın en önemli maden üreticilerinden biri olan Çin, gelişen ve talebin büyük bölümünü karşılayan yerli madencilik makinaları sanayisine karşın, global üreticiler için hala ciddi bir pazar konumundadır. Dünya kömür madenciliğinde önemli bir yeri bulunan Almanya’da ise madenlerin tamamına yakını özel şirketlerce çıkartılıyor. Sektörün ihtiyacı olan makinaların tamamı da özel sektör tarafından üretiliyor. Almanya, teknolojik gelişmeleri anında uygulayarak öne çıkardıkları maden makinaları sanayisi ile dünya maden üretimini yönlendirmeyi sürdürüyor.

Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren Türk madenciliğinin gelişmesini sağlayacak tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden ve madencilik sektörünün iktisadi hayat içinde çok önemli bir yere sahip olduğunun bilincinde olan Atatürk, bu alana özel bir ihtimam göstermiştir. Türk madenciliğinin ve faaliyetlerinin bu devrede gelişme göstermesi, O’nun üstün gayretleri ve takip edilen politikaları ile ilgilidir denilebilir.

Ülkemiz maden makinaları konusunda geçmişte tamamen dışarıya bağlı durumdaydı. Çok değil 1980’li yılların başında Orta Anadolu Linyitleri yer altı kömür işletmesi için galeri açma makinası Sovyetler Birliği ve İngiltere’den, bantlı konveyörler ve elektrik malzemeleri İngiltere’den, çelik halatlar Hindistan’dan, kazı makinası Almanya’dan, kompresör Amerika’dan, aspiratör elektrik motorları İngiltere ve İtalya’dan temin edilmişti.

Türkiye’de maden makina üretimi ise ilk defa 1910 yılında Zonguldak’ta buharlı lokomotif ve vagon tamiri için kurulan atölyelerde yapıldı. Tesis 1940 yılında Fransızlardan devralınıp, 1949 yılında MAZ (Merkez Atölyeleri Zonguldak) adı ile faaliyete geçti. 1972 yılında ise şube müdürlüğü, 1987 yılında da fabrika işletme müdürlüğü oldu. Günümüzde maden makinaları üretimini sürdüren tesiste; manevra vinci, santrifüj su pompası, pnömatik hızar makinası, kömür delici, dalgıç pompa, martoperfaratör, martopikör (Şekil 2), vantilatör, sondaj makinası, direk çekme vinci, tek zincirli konveyör, çift zincirli konveyör, devre kesiciler, elektrik motoru ve konveyör redüktörler üretiliyor.

Maden Makinaları

 

Maden Makinaları

Şekil 2: Maden üretiminde kullanılan, yurtdışında temin edilen bazı makinalar

Maden Makinaları

Şekil 2. MAZ tipi martopikör

Sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerin sahip olduğu ucuz işgücü avantajı ve gelişmiş mühendislik becerileri, makina imalatçılarının uluslararası pazarlarda rekabet şansını arttıran unsurlardır. Ülkemizde Makina imalat sanayi, bazı iller çevresinde daha fazla yoğunlaşmış bulunmaktadır. Bunlar; Bursa, İstanbul, Kocaeli, Trakya dâhil Marmara Bölgesi, İzmir, Eskişehir, Ankara, Konya, Gaziantep gibi illerdir. Çukurova bölgesi de bu kapsamda yer almaktadır. Takım tezgâhı imalatı ise, daha çok Bursa, Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Konya’da ön planda olan imalat konusudur. Ülkemizdeki maden makinaları sektörü kararlı bir gelişme çizgisi gösterememektedir. Maden makinaları sanayi politikamızın olmaması, İthalata yönlendirilmesi, maddi olarak yeterince desteklenmemesi maden makinaları sektörünün yeterince gelişmemesine neden olmuştur. Yeraltı madenciliğinde teknoloji kullanımı istenilen düzeyin altındadır.

 1. Ülkemizde maden makina sanayisine örnekler

Ünal Mühendislik ve Makine Sanayi 1987 yılında İzmir’de kuruldu. Pek çok farklı makina ile birlikte, maden cevher hazırlama, zenginleştirme laboratuvar ve pilot çaplı cihaz ve ekipmanları üretimi yapmaktadır (Şekil 3).

Şekil 3: Ünal Mühendislik üretimi Gemini tipi sallantılı masa

Şekil 3: Ünal Mühendislik üretimi Gemini tipi sallantılı masa

HAFA MAKİNA SAN. LTD şirketi 1995 yılından İzmir merkezli olarak kuruldu. Şirket maden sektörüne katkısıyla, önemli ölçüde iş tecrübesiyle, sorunsuz ve ekonomik çözümler üretmektedir. Hafa Makine olarak döner kurutucu fırın, sarkaç toplu değirmen, turbo kırıcı, kırıcılar, maden toz filtresi, mikronize elek üretimi ve kurulumu ile madenciliğe hizmet sunmaktadır (Şekil 4).

Şekil 4: Hafa Makine’nin ürettiği sarkaç toplu değirmen

Şekil 4: Hafa Makine’nin ürettiği sarkaç toplu değirmen

MTF Ltd. Şti. agrega üretimi ve taşocakları ile beraber madencilik sektörü ve mineral işleme endüstrisi için, ekipman, servis ve proses çözümleri sunmaktadır. Kırma-yıkama-eleme, besleme, öğütme ve sınıflandırma ekipmanları üretimini sürdürmektedir. Örnek olarak Yüksek kapasiteleri ve küçültme oranları, kübik şekilli agrega üretimleri ve düşük ilk yatırım maliyetleri ile orta sertlikte aşındırıcılıktaki ocak ve dere malzemesi için en uygun sekonder ve tersiyer darbeli kırıcı verilebilir (Şekil 5).

Şekil 5: MTF Ltd. Şti.’nin ürettiği darbeli kırıcı

Şekil 5: MTF Ltd. Şti.’nin ürettiği darbeli kırıcı

Genelde madencilik, özelde cevher zenginleştirme makinaları sektörüne katkı sağlayan Merta Maden Makinaları sanayi ltd.şti. Bursa merkezlidir. Özellikle krom konsantre tesisleri ve arıtma sistemlerinin uygulamasına yönelik birçok projenin tesis makina ve ekipmanlarını imal etmiştir (Şekil 6).

Şekil 6: Merta Maden Makinaları sanayi ltd.şti.’nin ürettiği jig

Şekil 6: Merta Maden Makinaları sanayi ltd.şti.’nin ürettiği jig

Emsa Makine, çelik konstrüksiyon, talaşlı imalat yöntemi ile ağır sanayiye yönelik makinalar ve bu tür makinalara ait yedek parçaların imalatını gerçekleştirmektedir. İmalatlarda döküm, sac, hadde mamulü ve dövme çelik malzemeler kullanılmaktadır. Maden Makinaları konusunda, makina imalatı, tesis kurulumu, devreye alma konularında hizmet vermektedir. Yapılan başlıca Maden Makinaları: bilyalı değirmen, çubuklu değirmen, valsli değirmen (Şekil 7), havalı seperatörler, mikronize elekler, transport ve depolama ekipmanları.

Şekil 7: Emsa Makine’nin ürettiği valsli dik değirmen

Şekil 7: Emsa Makine’nin ürettiği valsli dik değirmen

Hastaş maden makinaları san. tic. Ankara merkezli bir kuruluştur. Taş ve maden ocakları makinaları imalat ve montaj, tesis kurulumu yapmaktadır. Besleme kırıcı, bunker, çeneli kırıcı, dikmilli kırıcı, helezon, kırma eleme, mekanik plent, primer kırıcı, tersiyer kırıcı, vibro besleyici, yıkama helezonu, yıkama tamburu gibi makina üretimi mevcuttur.

1966 yılında İstanbul’da kurulan Remas redüktör ve makina sanayii A.Ş. maden sanayi için bilyalı değirmenler, çubuklu değirmenler, kuru öğütme tesisleri, yaş öğütme tesisleri üretmektedir (Şekil8).

Cevher hazırlama ve zenginleştirme işleminde değirmenler vazgeçilmez elemanlardan biridir. Sürekli bir sistem olan maden zenginleştirme aşamasında değirmen yatırım olarak da en büyük kalemlerden biri olduğu için anahtar elemanlardan bir tanesi ve sürekli çalışması istenmektedir

Değirmen tasarımı yaparken en iyi dizayn, en kaliteli malzeme ve en yeni üretim metotları kullanılarak minimum duruş ve maksimum performans hedeflenmektedir. Proses ihtiyacı olarak yaş veya kuru sistem değirmenler kullanılabilir. Son ürün elde etme sistemine göre değirmen tipi değiştiği gibi içersinde kullanılacak kaplama (kauçuk, çelik, alümina ) ve kullanılacak öğütücü ortam ( flint taşı, çelik bilya, çelik çubuk, alümina bilya ) değişebilir. Her türlü ürüne yönelik alternatifli kaplama ve öğütücü ortama göre çözümler firma tarafından üretilmektedir.

Şekil 8: Remas redüktör ve makina sanayii A.Ş.’nin ürettiği değirmen

Şekil 8: Remas redüktör ve makina sanayii A.Ş.’nin ürettiği değirmen

2007 yılında Doğrar Kepçe Makina Sanayi Tic. Ltd. Şti. adıyla Denizli’de iş makinaları ataşmanları üretimi yaparak hizmete başlayan firma kollu galeri açma makinası imal etmiştir (Şekil 9). 20 farklı iş makinesi ataşmanı üreterek yurt içinde ve yurt dışında birçok firmaya hizmet vermektedir.

E-Berk firması Türkiye’yi dünyada tam cephe galeri açma makinası (TBM) üreten 8 ülkeden biri haline getirdi (Şekil 10). Makinanın kesici kafası üzerinde 3 adet ve kesici kafa ile kalkan arasında 6 adet bentonit ve su enjeksiyonları bulunmaktadır.

Kesici kafa üzerinde bulunan kesici uç (Wolfram karbür) dizaynı zemine özel olarak tasarlanmıştır. Kesici kafaya disk keskilerin yerleştirilmesi de mümkündür. Kazılacak formasyona uygun kesici kafa dizayn edilir. Uygun olmayan kesici sayısı ve dizayn tünel içerisinde kesici kafanın sıkışmasına ve makinanın çalışamamasına sebebiyet verebilir (Tablo:1).

Şekil 9: Doğrar Kepçe Makina Sanayi’nin ürettiği kollu galeri açma makinası

Şekil 9: Doğrar Kepçe Makina Sanayi’nin ürettiği kollu galeri açma makinası

TABLO 1: E-3301 TBM GENEL ÖZELLİKLERİ:
Tünel açma makinası uzunluğu: 6720 mm
Tünel açma makinası çapı: 3115 mm
Delme çapı : 3180 mm
Tünel açma sistemi uzunluğu : 91600 mm
2,5 Rpm tork : 981 kNm
5,2 Rpm tork : 534 kNm
Kademesiz ayarlanabilen devir sayısı : 0-5,2 dak-1
İtki silindirleri stroku : 1750 mm
Silindir başına ilerleme gücü : 890 kN
Toplam itki kuvveti : 10680 kN
Azami izin verilen basınç: 400 bar
Basınç ayarı: 180 bar

Şekil 10: E-Berk firmasının ürettiği tam cephe galeri açma makinası (TBM)

Şekil 10: E-Berk firmasının ürettiği tam cephe galeri açma makinası (TBM)

Adını ve üretmiş oldukları makinaları belirtmediğim pek çok firma da bulunmaktadır. Yukarıda bahsi geçen makinaların dışında madencilikte kullanılan delik delme makinaları, kepçe, mermer ocaklarında tel kesme makinası, mermer kesme ve işleme teknolojisinde kullanılan katraklar, köprü kesme makinaları, S/T makinaları, cilalama, ebatlama, kurutma makinaları ülkemizde üretilmektedir. Bunlar aynı zamanda ihraç edilmektedir.

Maden makinaları sanayinde en çok ithal ettiğimiz makinalar ABD, Almanya, Japonya, İsveç, Hollanda, Çin, İtalya, İngiltere, Fransa, Polonya, Çek Cumhuriyeti menşeli ülkelerdir.

 1. Ne yapmalı?

Gün geçtikçe küçük ölçekli madenci firmaları piyasadan çekilmektedir. Madencilikte devletin yatırımı yok denecek kadar azdır. Meydan yabancı yatırımcıya bırakılmıştır. Ancak yabancı yatırımcı güvenli liman olmadığı gerekçesi ile küçük ve orta ölçekli yatırımlardan uzaktır.

Sorunlar ve hatalı ekonomi politikaları madenciliği yok olma noktasına getirmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın madenciliğe sahip çıkması gerekir. Ülke madencileri genelde devletten, özelde de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan sektöre değer veren yeni bir bakış beklemektedir.

* Maden makinaları sektörünü canlandıracak gerek yerli gerekse yabancı firmalara ortam, imkân ve teşvik şartları oluşturulmalıdır.

*Maden makinaları sanayisinin gelişmesi için devlet önderlik yapmalıdır.

* MTA, TKİ, TTK, ETİMADEN, BOREN, EÜAŞ, TCK, DSİ gibi madencilikle ilgili kamu kurumları güçlendirilmelidir. Üniversitelerde yapılacak AR-GE projelerine destek sunulmalıdır.

* Kazalar kader değildir. Maden makinaları sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine önem verilmeli, gerekli önlemler proaktif olarak alınmalıdır.

 1. Sonuç

Madenler, milyonlarca yılda oluşan tüketildiğinde yenilenemeyen kaynaklardır. Bu nedenle mutlaka etkin bir planlamayla ülkenin ihtiyaçları göz önüne alınarak çevreye duyarlı bir şekilde ve kamu yararı öncelikli olarak üretilmelidir. Madenlerin aranmasında, bulunmasında ve işletilmesinde mühendislik bilim ve teknolojisi, uluslararası kabul görmüş normlar kullanılmalıdır. Kaynakların işlenmesi, yarı mamul, uc ürünlerin üretilmesi ve bu ürünlerin ilgili sanayi dallarında kullanımının desteklenmesi, uluslararası piyasalarda rekabet gücümüzü artıracaktır. Ayrıca üniversite ve çeşitli AR-GE kuruluşları tarafından bu ürünlerin yeni kullanım alanlarının belirlenmesine yönelik bilimsel ve teknolojik araştırmaların yapılması teşvik edilmelidir.

Sanayi içinde katma değeri yüksek, rekabet yeteneği olan maden makina imalat sektörü pek çok sektöre “girdi” olan ürünleri verdiğinden ve geniş bir yan sanayi ile çalıştığından dışa bağımlılığı da azaltmaktadır. Ülkemiz için bu konu özellikle önemlidir. Gelişmiş bir maden makina imalat sanayi, daha az dışa bağımlılık, daha az döviz harcanması ve daha az açık veren bir dış ticaret dengesi demektir.

Maden makina sanayi konusunda istikrarlı bir devlet politikası geliştirilmelidir. Madencilik sektörünün geliştirilmesi, güçlendirilmesi, sorunların çözümü, madencilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesi kapsamında ulusal maden politikalarını belirleyerek maden kaynaklarımızın dünyadaki yeni gelişmelerin ışığında ulusal ekonomiye yüksek düzeyde katkı sağlayacak biçimde değerlendirilmesi için Maden Bakanlığı’nın kurulması zorunludur.

Maden makina sanayi üzerindeki ağır vergi yükü azaltılmalıdır.

Ülkemizde özellikle yeraltı madenciliğinde teknoloji kullanımı istenilen düzeyin çok altındadır. Madencilik potansiyeli ve ekonomik göstergeleri bizden çok daha geride olan ülkeler bile gerek yeraltı gerekse yerüstünde kullandıkları makinaların büyük bölümünü kendileri üretirken, ülkemizde bu alanlarda kullanılan makinaların büyük çoğunluğunun hala ithal ediliyor olması düşündürücüdür. Maden makinaları üretimi teşvik edilerek dışa bağımlılık ortadan kaldırılmalıdır. Sektörde yeni teknolojilerin kullanımı ve teknik eleman istihdamının artırılması verimliliği artıracaktır.

Maden makina sanayi AR-GE çalışmalarına ayrılan kaynak artırılarak çalışmalara hız verilmeli, TMMOB-Üniversite-Sanayi işbirliği güçlendirilmelidir.

Her sektörde olduğu gibi maden makinaları sektöründe de işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik gerekli tedbirler yeterince alınmadığı için her gün iş kazası ve meslek hastalıklarıyla karşılaşmaktadır. Gelişen teknolojiye bağlı olarak gerekli tedbirler alınmalı, iş yerlerinde İş Güvenliği Mühendisi bulundurulması için gerekli yasal düzenlemeler ülke koşulları göz önüne alınarak yapılmalı ve denetlenmelidir. Kullanılan araç, gereç ve yöntemlerdeki iyileştirmeler, güvenlik sistemlerinin otomasyon kontrollü olması ve sinyalizasyon sisteminin yaygınlaşmasıyla kaza riski ve iş kazaları azalacaktır.

KAYNAKLAR

 1. TATAR, Çelik, “Türkiye’de Maden Makinaları Kullanımı”, Türkiye Tarihi Madenler Konferansı, 3-5 Aralık 2015, Trabzon
 2. İ.H. Kırşan, (2001) “Madencilik Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Türkiye 17. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi-TUMAKS 2001, © 2001, ISBN 975-395-416-6
 3. TMMOB Maden Mühendisleri Odası, “Madencilik sektörü ve politikaları raporu”, Mart 2011, Ankara
 4. Turgut İLERİ, “Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’de madenciliğin genel durumu ve Atatürk’ün madencilikle ilgili düşünceleri”, Kastamonu Eğitim Dergisi Ocak 2011 Cilt:19 No:1 sayfa 287-296
 5. Maden makinaları sempozyumu sonuç bildirgesi, TMMOB Maden mühendisleri odası yönetim kurulu 8 Mayıs 2011, İzmir
 6. KADEŞ, Cenk, Adana ili makine sektör raporu 2014, Adana Ticaret Odası, 2014, Adana
 7. http://www.mtf-co.com/tr/madencilik-darbeli-kirici.html
 8. http://www.unalmuhendislik.com/index.php/anasayfa/urunler/cevher-zenginlestirme-cihazlari/gemini-tipi-sallantili-masa-altin-masasi/
 9. http://hafamakina.com/sarkac-toplu-degirmen/
Share.

About Author

Leave A Reply

'